» فصل اول-مقدمه‌ای بر تکنولوژی‌های اُمیکس، بیوانفورماتیک و کلینیکال بیوانفورماتیک کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی