» فصل اول-مقدمه‌ای بر تکنولوژی‌های اُمیکس، بیوانفورماتیک و کلینیکال بیوانفورماتیک