» فصل دهم-متابولومیکس کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی