» فصل ششم-هم‌ردیفی توالی‌ها کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی