» فصل هفتم-بانک‌های اطلاعاتی ثانویه (کلاسیفیکیشن دمین‌های پروتئینی) کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی