» فصل چهارم-پایگاه‌های اطلاعات اولیه توالی‌های اسیدآمینه و ساختار فضایی پروتئین‌ها کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی