» فصل سوم-پایگاه‌های اطلاعات اولیه توالی‌های اسید نوکلئیک کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی