» فصل هشتم-پروتئومیکس و ایمیونومیکس کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی