» فصل یازدهم-کار با RNA و پیشگویی ساختار آن و معرفی بانک‌های miRNA کتاب بیونفورماتیک سلولی و مولکولی